தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான 

10% அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அரசாணை வெளியீடு