ஆதி   திராவிடர்     மற்றும்         பழங்குடியினர் 

நலப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான

பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு 
  
தமிழக அரசின் செய்தி வெளியீடு எண். 311  & 312 நாள்.
25.05.2012 -  இல்   2012 - 2013   ஆம்   கல்வியாண்டில்   
ஆதிதிராவிடர்        மற்றும் பழங்குடியினர்       நலப்பள்ளிகள்    
மற்றும்     விடுதிகளில்    பணிபுரியும்    இடைநிலை   ஆசிரியர் / 
காப்பாளர், பட்டதாரி ஆசிரியர் / சிறப்பு  ஆசிரியர்கள்,  
ஆரம்ப /      நடுநிலைப்பள்ளி    தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு 
பொது மாறுதல் கலந்தாய்வுகள் நடைபெற உள்ளது.
தமிழக அரசின் செய்தி வெளியீடு எண். 312 நாள். 25.05.2012 பதிவிறக்கம் செய்ய...
 
தமிழக அரசின் செய்தி வெளியீடு எண். 311 நாள். 25.05.2012 பதிவிறக்கம் செய்ய...

No comments:

Post a Comment