தனி ஊதியம் தெளிவுரை

தனி ஊதியம் ரூபாய் 750 பதவி உயர்வு பெறும்போது அடிப்படை ஊதியத்துடன் சேர்க்கப்படும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு

Click here to download the fin.dept letter.

No comments:

Post a Comment