பதவி உயர்வில் சென்றவர்கள் ஊக்க ஊதிய உயர்வு குறித்து  அறிந்து  கொள்ள வேண்டிய தகவல்.

              ஒருவருக்கு     பணிக்காலத்தில்     இரண்டு       ஊக்க         ஊதிய           
உயர்வுகளுக்கு விதிகளில் இடமுண்டு. ஆனால் தற்போது சில இடங்களில் பதவி உயர்வு பெற்ற பின் உயர் கல்வி படிப்பவர்களுக்கு ஊக்க ஊதிய மறுக்கப்படுவதாக கிடைத்த தகவலினால் இத்தகவல் வெளியிடப்படுகிறது.

Click here to download to read the incentive news.

No comments:

Post a Comment