தொடக்கக் கல்வி - சிறப்பு வருங்கால வைப்பு நிதி - நிதியுதவி பெறும் தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் ஒய்வு பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு அரசு பங்குத் தொகை மற்றும் வட்டி தொகை 2012 -13ஆம் ஆண்டிற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து இயக்குனர் உத்தரவு.


No comments:

Post a Comment