இன்று தமிழகமெங்கும் தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்காக COMMUNICATIVE ENGLISH பயிற்சி நடைபெற்றது. எனவே இன்று மீண்டும் நம் ஆசிரியர்களுக்காக TRAINING MODULE FOR FIRST STANDARD ENGLISH TEACHERS என்ற பெயரில் நாம் முன்னரே வெளியிட்ட பதிவினை மீண்டும் உங்களுக்காக வெளியிடுகிறோம்.
TRAINING MODULE FOR FIRST STANDARD ENGLISH MEDIUM TEACHERS.

             

No comments:

Post a Comment